Organisationsforhold Uddannelser, kurser mv.

Kredsenes kursusvirksomhed

Alle nye organisationsvalgte har som tidligere beskrevet mulighed for at deltage i foreningens organisationsuddannelse. Et af de primære formål med kredsenes kursusvirksomhed er derfor at sikre, at de grundlæggende færdigheder, der fås på organisationsuddannelsen, holdes ajour og at supplere med viden om lokale forhold.

Undervisere
Foreningen vil efter anmodning fra kredsene så vidt muligt hjælpe kredsene med at stille undervisere til rådighed, hvad enten det drejer sig om bistand til de tidligere beskrevne emner eller kurser med andre programpunkter. Emner som »Aktuel orientering« gives normalt kun af hovedstyrelsesmedlemmer. Kredsene er frit stillet med hensyn til, hvor mange hovedstyrelsesmedlemmer man ønsker at benytte sig af ved et kursus, og om man selv vil træffe aftale med de pågældende. Henvendelse om medvirken af medarbejdere fra sekretariatet skal altid indsendes skriftligt i god tid, som minimum senest 10 uger før kursets afholdelse.

Kredsene skal afholde honorar til de således rekvirerede undervisere. Honoraret, der pristalsreguleres,  er af hovedstyrelsen fastsat således:

Grundbeløb ............................ 680,- kr.

+ pr. time................................ 410,- kr.

Kredsene afholder desuden udgifter til diæter/forplejning samt rejse- og opholdsudgifter for hovedstyrelsesmedlemmer.