Organisationsforhold Uddannelser, kurser mv.

Kursusplanen

To gange årligt (normalt ultimo september og primo februar) modtager kredsene pr. mail foreningens kursusplan over kurser for det kommende halve år med beskrivelse af indhold, deltagerkreds og tilmeldingsfrister. Kursusplanen kan også findes på foreningens hjemmeside.

Kurserne henvender sig til tillidsrepræsentanter, kredsstyrelsesmedlemmer, kredsformænd, kredsenes sagsbehandlere m.fl.

Organisationsuddannelsesplan
Organisationsuddannelsesplanen, som offentliggøres hvert år i februar, beskriver foreningens organisationsuddannelse. Kredsene har ansvaret for, at alle nyvalgte er opmærksomme med tilbuddet om organisationsuddannelse. 

Organisationsuddannelsesplanen beskriver mere detaljeret indholdet, tidspunkter for afholdelse og praktiske forhold i øvrigt i forbindelse med Organisationsuddannelsesplanen. Også Organisationsuddannelsesplanen findes på foreningens hjemmeside.

Konferencevirksomhed
Foreningen afholder hvert år en række faglige, organisatoriske og pædagogiske konferencer samt konferencer med mere specielt sigte.

Konferencerne indgår som et element i foreningens politikudviklende virksomhed. De afholdes, når det politisk skønnes nødvendigt.

Meddelelserne om afholdelse af konferencerne udsendes til kredsene og findes ligeledes på foreningens hjemmeside.