Pædagogiske forhold Folkeskolens vejledningsopgaver

Klasselærerfunktionen og andre læreropgaver

Klasselærerfunktionen og andre læreropgaver
UEA-undervisningen skal i lighed med Folkeskolens øvrige opgaver varetages af ansatte i Folkeskolen. UU-vejlederne kan i henhold til bekendtgørelsen bistå med tilrettelæggelsen af UEA-undervisningen.

Folkeskolens vejledningsopgaver, (jf.afsnittet herom) og skolens samarbejde med UU-vejlederne om vejledning og uddannelsesplanlægningen skal indgå i skoleårets planlægning, så der kan sikres den nødvendige tid til bl.a.

  • Planlægning og koordinering omkring bl.a. praktik og brobygning til ungdomsuddannelserne
  • UEA-undervisning inden for timefordelingsplanen
  • orientering af UU-vejlederen om løbende evaluering i relation til elevernes uddannelsesplanlægning
  • Samarbejdsopgaver i relation til samspillet mellem UU-centrets og folkeskolens kollektive og individuelle vejledningsopgaver
  • Information af lærerne om folkeskolens orienteringsopgaver i forhold til forældre, elever m.v.

UU-centret skal udøve sin virksomhed henhold til vejledningsloven inden for de resursemæssige rammer, der fastlægges af de kommuner, der samarbejder om UU.

UU’s opgaver og serviceniveauet i forhold til skolerne mv. skal således være fastlagt ved samarbejdet mellem kommunerne om etablering og drift af UU-centret.

På dette grundlag må der ske en koordinering og forventningsafstemning mellem UU-lederen og ledelsen på skoleniveau. Dette danner rammen for den konkrete beslutning om skolens vejledningsopgaver.

Skolens leder vurderer i samarbejde med lærerne omfanget af og formerne for samarbejde mellem UU-vejlederne og klasselærerne samt klassens øvrige lærere.

Generelt gælder, at der ved en sædvanlig/tilsvarende samarbejdsforpligtigelse som hidtil tildeles den samme tid som hidtil.

Vurderer skolelederen, at omfanget af læreropgaver er større og/eller formerne anderledes skal dette indgå i skoleårets planlægning, akkordaftaler mv. som øvrige læreropgaver.

Klasselæreren har en særlig funktion i forhold til vejledningen af eleverne. I henhold til tilbagefaldsbestemmelsen i pkt. 1 bilag 1 til lærerarbejdstidsaftalen (jf. kommenteret udgave) har klasselæreren en forpligtelse til inden for akkordens rammer til at samarbejde med "skolevejlederen/skolevejledning" om "personlig rådgivning og vejledning af klassen/den enkelte elev vedrørende uddannelses- og erhvervsmuligheder".

Anvendes denne tilbagefaldsbestemmelse har klasselæreren pligt til samarbejde med UU-vejlederen i lighed med tidligere skolevejlederen. I overensstemmelse med akkordens indhold og karakter tilrettelægger klasselæreren selv løsningen af opgaven – d.v.s. at klasselæreren har pligt til at sikre formidling af relevante oplysninger om eleverne til UU-vejlederen fx ved mails, noter, dialog mv.. Disse opgaver indgår i klasselæreren prioritering af opgaverne inden for akkorden.

Tilbagefaldsbestemmelsen om klasselærerfunktionen indebærer, at bemærkningerne til 1997-aftalen fortsat er gældende, hvorfor deltagelse i planlagt mødevirksomhed godkendt eller indkaldt af skolelederen skal indregnes i klasselærerens aktivitetsplan ud over den akkordmæssige afregning. Tilsvarende gælder udarbejdelse af skriftlige udtalelser om den enkelte elev, pålagte møder om det koordinerende arbejde, der vedrører den enkelte klasse mv.