Pædagogiske forhold Folkeskolens vejledningsopgaver

Praktik

Praktik, herunder besøg og praktikophold mv. i virksomheder, institutioner og andre skoleformer, under ansvar for skolebestyrelsens principper
Udsendelse af elever i praktik, brobygning m.v. kræver en planlægning, der sikrer, at koordineringen mellem skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning indgår på en naturlig måde i skoleårets planlægning. Skolen ved skolelederen er den formelle samarbejdspartner for Ungdommens Uddannelsesvejledning. Skolelederen vil i praksis imidlertid ikke kunne foretage denne koordinering uden at inddrage lærerne/lærerteams i den enkelte klasse om den planlægning af skoleårets forløb, der skal foretages.

Opgaven med det praktiske arbejde i forbindelse med udsendelse af eleverne i praktik er en del af Ungdommens Uddannelsesvejlednings arbejde i det omfang, det sker i overensstemmelse med folkeskolelovens bestemmelser.

Koordineringen skal ske i et samarbejde og under hensyn til de af skolebestyrelsen fastsatte principper for elevernes udsendelse i praktik mv., jf. folkeskolelovens § 44, stk. 2.

Dette kræver på en del skoler ændrede samarbejdsformer i forhold til reglerne før den 1. august 2004, hvor koordineringen typisk blev foretaget med skolens skolevejleder, eventuelt via dennes kontakt til skolevæsenets konsulent for Uddannelses-, erhvervs,- og arbejdsmarkedsorientering. Nu skal koordineringen foretages med en ekstern samarbejdspartner, der ikke i sin egenskab af vejleder er ansat i det kommunale skolevæsen.

Praktik
I følge folkeskoleloven kan skolen tilbyde alle elever i en klasse på 8.-10. klassetrin, at de i kortere perioder udsendes i praktik i virksomheder og institutioner eller deltager i kursus i andre skoleformer.

Udsendelsen i praktik kan finde sted på to måder: Enten som led i valgfaget arbejdskendskab eller som en samlet udsendelse af hele klassen i kortere perioder.

Praktikken følger da virksomhedens normale arbejdstid og ikke elevens skema. Desuden er der mulighed for, at der kan etableres individuel udsendelse i praktik for elever, der eventuelt har behov for en kortere eller længere afbrydelse af skolegangen.

Praktiske forhold vedr. praktik
Det er vigtigt, at eleverne kan fremsætte deres ønske om praktik ud fra deres interesser, upåvirket af eventuelle fortjenstmuligheder i praktiktiden. Eleverne får derfor ikke løn eller nogen anden form for betaling.

Praktikanten giver meddelelse om sygdom til både praktikstedet og skolen.

Praktikken tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, der har ansvaret forkontakten til virksomhederne samt koordinering af praktikken på en sådan måde, at de enkelte virksomheder ikke overbelastes gennem ukoordinerede henvendelser fra forskellige sider.

Det skal bemærkes, at eleverne ikke er undergivet et egentligt tilsyn fra skolens side, når de opholder sig i praktik i virksomheder og institutioner, men at skolen skal gribe ind, hvis man bliver opmærksom på, at hensynet til elevernes velfærd tilsiger det. Mens eleverne opholder sig i praktik, bør en eller flere lærere være til rådighed for kontakt med eleverne og eventuel henvendelse fra praktikværter og forældre. I en del tilfælde vil det være tilstrækkeligt for læreren at holde kontakt med praktikstedet gennem en enkelt telefonopringning, men i andre tilfælde vil et eller flere besøg på arbejdspladsen - i forståelse med virksomheden - være hensigtsmæssige. Med henblik på efterbehandlingen vil det være en fordel, at læreren besøger praktikpladserne eller en del af dem, lige som det i det hele er værdifuldt for lærerne ad denne vej at øge eller ajourføre deres kendskab til erhvervs- og uddannelsesforhold. Herved bidrages til at udbygge forbindelsen og forståelsen mellem skolen og det omgivende samfund.

Arbejdspraktik
En særlig form for praktik er den såkaldte arbejdspraktik, der ofte anvendes for specialklasseelever i deres sidste skoleår.

Arbejdspraktikken kræver i endnu højere grad end den før nævnte uddannelses- og erhvervspraktik en grundig forberedelse og et tæt samarbejde mellem skole, Ungdommens Udddannelsesvejledning og praktiksted.

Da arbejdspraktik i princippet er et led i skolens undervisning, skal eleven ikke have nogen egentlig løn.

At eleven således ikke er arbejdstager i egentlig forstand, medfører, at arbejdspraktik kan iværksættes uden hensyn til forskellige sociale ordninger, der er gældende i almindelige arbejdsforhold. Dog gælder sikkerhedsforskrifter i følge almindelig lovgivning i fuld udstrækning. Eleverne er ikke berettiget til feriepenge og sygedagpenge. De er heller ikke omfattet af arbejdsgiverens pligt til ulykkesforsikring, jf. dog nedenfor om statens erstatningsordning for elever, der udsendes i arbejdspraktik i henhold til reglerne om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Brobygning
Brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne kan tilbydes unge, der har afsluttet grundskolens 9. klasse. Der er fra skoleåret 2003/04 åbnet op for forsøg med brobygning i 9. klasse.

De anvisninger, der er anført foran vedrørende praktik, har i princippet tilsvarende gyldighed for kursus i andre skoleformer. Der tænkes eksempelvis på præsentationskurser vedrørende undervisningsindhold og -form på gymnasier og HF-kurser, efter- og ungdomsskoler, tekniske skoler, handelsskoler og specialarbejderskoler.

For unge, der ønsker at gennemføre et brobygningsforløb, skal der fra Ungdommens Uddannelsesvejledningudarbejdes en vejledningsplan.

Af arrangementer i forbindelse med undervisningen i erhvervs- og uddannelsesorientering kan nævnes

 • studiebesøg
 • uddannelsesdage
 • møder med fagfolk
 • featurearrangementer
 • lejrskole
 • »adoptionsordninger« mellem skole og erhverv.

Erstatningsspørgsmål
Praktikanterne er omfattet af de sikkerhedsforskrifter, der gælder for vedkommende arbejdsplads. Efter bekendtgørelse af 11. april 2003 gælder statens erstatningsordning for deltagelse i praktisk erhvervsorientering, så praktikanter, der kommer til skade i forbindelse med praktisk erhvervsorientering mv., har ret til ydelser efter reglerne i lov om sikring mod følger af arbejdsskader i indtil 13 uger pr. løbende 12 måneder. De er ikke omfattet af arbejdsgiverens pligt til ulykkesforsikring.

Erstatningsreglerne omfatter elever i folkeskolen ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering mv. iværksat af skolen i følgende tilfælde:

 1. Elever, der deltager i grundskolens undervisning i det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, jf. § 7, stk. 1 og 2 i lov om folkeskolen.
 2. Elever på 8.-10. klassetrin, der deltager i valgfaget arbejdskendskab, jf. § 9, stk. 1, nr. 15 i lov om folkeskolen.
 3. Elever på 8.-10. klassetrin, der udsendes i praktik, jf. § 9, stk. 4 i lov om folkeskolen.
 4. Elever på 8.-10. klassetrin, der deltager i undervisningsforløb, jf. § 9, stk. 5 i lov om folkeskolen.
 5. Elever på 8.-10. klassetrin, der udsendes i arbejdspraktik, jf. § 9, stk. 5 i bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Endvidere gælder ordningen ved deltagelse i brobygningsforløb, jf. lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelse ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering. En forudsætning for ydelse af erstatning er, at praktikanten ikke er berettiget til erstatning efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Endelig yder undervisningsministeriet erstatning for skader, som praktikanter i forbindelse med deltagelse i praktisk erhvervsorientering mv. forvolder på andres person eller ejendele, hvis praktikanten kan gøres ansvarlig for skaden efter dansk rets almindelige erstatningsregler.