Pædagogiske forhold Folkeskolens vejledningsopgaver

Sammenhængen mellem vejledningsloven og folkeskoleloven

Vejledningsloven af 30. april 2003 trådte i kraft den 1. august 2004. For folkeskolens vedkommende betyder loven, at det er vejledere ansat i Ungdommens Uddannelsesvejledning, der skal give folkeskolens elever vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

  1. Samtaler om elevernes udarbejdelse af uddannelsesbøger- og planer
   Vejledningen skal foregå på den enkelte skole. Samtaler i forbindelse med elevernes udarbejdelse af uddannelsesbøger- og planer er en opgave for Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det vil være i strid med såvel folkeskole- som vejledningslovens bestemmelser, hvis folkeskolens lærere skulle pålægges denne opgave i kraft af deres ansættelse som lærere i folkeskolen. Foreningen skal anføre, at kommunerne har skullet inddrage denne opgave ved de beregninger, der er foretaget i forbindelse med overflytning af resurser fra folkeskolen til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det vil derfor også udover lovgivningens bestemmelser af denne årsag være urimeligt, hvis folkeskolens lærere som en del af deres arbejde som ansatte i folkeskolen skulle pålægges denne opgave. Det har ikke i forbindelse med vejledningsreformen været forudsat, at kommunerne skulle finansiere Ungdommens Uddannelsesvejledning ved besparelser på folkeskolens område.
  2. Gennemførelsesvejledning
   Folkeskolen skal varetage den løbende vejledning og orientering om forhold af betydning for elevens uddannelse i folkeskolen, eksempelvis valgfag m.v. Dette var tidligere et delelement i den kollektive vejledning omtalt i den pr. 1. august 2004 ophævede bekendtgørelsen fra 1996 om folkeskolens vejledningsordning.

   Undervisningsministeriet har den 28. april 2004 udsendt en bekendtgørelse om vejledning om gennemførelse af uddannelser på Undervisningsministeriets område. Selv om det nu er afklaret, at denne bekendtgørelse ikke gælder for folkeskolen, er indholdet i bekendtgørelsen meget tæt på en beskrivelse af den vejledning, som folkeskolen fortsat skal varetage, hvorfor foreningen har valgt at bekrive denne vejledning som gennemførelsesvejledning.
  3. Folkeskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning
   Undervisningsministeriet har den 21. juni 2004 udsendt en bekendtgørelse om valg af uddannelse og erhverv. Bekendtgørelsen beskriver bl.a. samarbejdsopgaverne mellem folkeskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning og foreskriver, hvilke arbejdsopgaver, der skal udføres af ansatte i såvel folkeskolen som Ungdommens Uddannelsesvejledning. Da formålsbestemmelserne i vejledningsloven og folkeskoleloven er formuleret med forskelligt, skal foreningen fremhæve, at folkeskolens lærere i deres arbejde som udgangspunkt er forpligtet af folkeskolelovens formålsparagraf, medens vejlederne i Ungdommens Uddannelsesvejledning i deres egenskab af vejledere er forpligtet af vejledningsloven formålsbestemmelser.

Den enkelte folkeskole skal sikre, at arbejdet med elevernes uddannelsesplanlægning kan foregå inden for skolens fysiske rammer og i elevens undervisningstid. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal ligeledes sikre, at arbejdet med elevernes uddannelsesplanlægning kan indgå hensigtsmæssigt i skolens samlede planlægning og undervisning.