Pædagogiske forhold Folkeskolens vejledningsopgaver

Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering samt valgfaget arbejdskendskab

Undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er et obligatorisk emne i folkeskolen fra 1. til 10. klasse efter folkeskolelovens § 7 og skal derfor udføres i respekt for folkeskolelovens formålsparagraf, de af ministeriet fastsatte slutmål og trinmål, de af skolebestyrelsen fastsatte principper for undervisningens organisering mv. jf. folkeskolelovens § 44, stk. 2 samt kommunalt fastsatte læseplaner for emnet.

Formål
Formålet med undervisningen i det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering fremgår af Undervisningsministerens bekendtgørelse nr. 571 af 23. juni 2003 om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål (Fælles mål):

»Formålet med undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien i at gennemføre en uddannelse.

Stk.2. Gennem undervisningen skal eleven opnå mulighed for at forberede sit uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en række beslutninger, der må træffes ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder. Ved at inddrage det omgivende samfund får eleven kendskab til forhold og vilkår, der er knyttet til uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked, samt kendskab til levevilkår og livsformer på og uden for arbejdsmarkedet.

Stk.3. Personlig rådgivning og vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger og bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan og handlingsplan.«

I såvel de centrale kundskabs- og færdighedsområder som i de vejledende læseplansforslag er emnet uddybet.

Det obligatoriske emne er uden selvstændig placering på skemaet og indgår som integrerede dele i folkeskolens fag og i klassens tid.

Det er i den vejledende læseplan anført, at klasselæreren koordinerer arbejdet med klassens øvrige lærere og skolevejlederen (nu Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det forventes, at der i efteråret 2004 udsendes nye bekendtgørelser samt reviderede forslag til læseplaner som følge af vedtagelsen af lov om Ungdommens Uddannelsesvejledning.)

Bekendtgørelsen af 23. juni 2003 fastsætter nogle slutmål i § 49. I følge disse skal undervisningen lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder inden for området det personlige valg , der sætter dem i stand til at

 1. anvende viden om egne forventninger og forudsætninger,
 2. gøre rede for samspillet mellem karriere og hverdag,
 3. søge informationer om uddannelse og erhverv,
 4. redegøre for krav og indhold i ungdomsuddannelserne,
 5. anvende faglige begreber, som har relation til uddannelse og erhverv, og
 6. udarbejde en personlig uddannelsesplan.

Endvidere skal undervisningen lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder i uddannelse og erhverv, der sætter dem i stand til at

 1. give eksempler på erhvervsmuligheder lokalt, nationalt og internationalt,
 2. udtrykke viden om sammenhænge mellem uddannelsesveje og erhvervsmuligheder,
 3. beskrive muligheder for at etablere og drive egen virksomhed,
 4. kende muligheder for studieophold og uddannelser i udlandet, og
 5. vælge relevante teknikker i uddannelses- og jobsøgning.

Undervisningen skal herudover lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder i arbejdsmarkedet, der sætter dem i stand til at

 1. analysere arbejdsmarkedsforhold, herunder vilkår for medarbejdere og selvstændige,
 2. anvende regler om undervisnings- og arbejdsmiljø,
 3. forholde sig til ligestilling og ligeværd i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, og
 4. anvende viden om levevilkår og livsformer.

Dette er i bekendtgørelsen af 23. juni 2003 uddybet med trinmål for 3., 6., 9. og 10. klassetrin.

Ansvaret for undervisningen
Skolen har ansvaret for, at såvel del– som slutmål opfyldes, mens Ungdommens Uddannelsesvejledning har ansvaret for vejledningsdelen, jf. specielt § 1, stk. 3 i bekendtgørelsen af 23. juni 2003 om formålet med undervisningen, der på nogle områder er overlappende i forhold til de mål, der er under skolens ansvarsområde.

Undervisningen skal i hele skoleforløbet fra 1. - 10. klasse tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Dette samarbejde omfatter også anvendelsen af forskellige former for praktik, studie- og virksomhedsbesøg samt brug af gæstelærere.

Hvem forestår undervisningen
Undervisningen skal foretages af folkeskolens lærere, der principielt skal opfylde uddannelseskravet i henhold til folkeskolelovens § 28, stk. 1. Skolens leder har ansvaret for, hvilke lærere, der pålægges at udføre opgaven samt på hvilken måde, Ungdommens Uddannelsesvejledning skal bistå skolen med undervisningen i det samarbejde, der er forudsat i folkeskolelovens § 7, stk. 2.

Der er ikke givet nærmere anvisninger på, hvordan samarbejdet mellem skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning skal foregå, eller hvordan det forventes Ungdommens Uddannelsesvejledning skal bistå folkeskolen hermed, jf. § 7, stk. 2, jf. bekendtgørelsen af 21. juni 2004.

For nogle lærere vil det være en ny arbejdsopgave, da skolevejlederne nogle steder indtil 1. august 2004 har forestået undervisningen – i samarbejde med klassens lærere. På et spørgsmål fra Folketingets Uddannelsesudvalg har ministeren svaret, at i det omfang, lærerne får pålagt undervisningen som en ny opgave og af denne årsag ikke besidder de fornødne kvalifikationer til at forestå undervisningen i emnet, må det kunne løses ved hjælp af efter- videreuddannelse.

Der intet til hinder for, at den enkelte skole efter de nugældende regler kan købe gæstelærere til at forestå en del af undervisningen. Disse gæstelærere varetager imidlertid undervisningen under ansvar over for skolen og dermed i praksis den enkelte lærer og dennes ret til under ansvar over for skolelederen at vælge den mest hensigtsmæssige metode for undervisningen.