Pædagogiske forhold Folkeskolens vejledningsopgaver

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Opgaver for Ungdommens Uddannelsesvejledning i folkeskolen
Ud fra Vejledningsloven med tilhørende bemærkninger og det fremsendte udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af uddannelse- og erhverv kan bl.a. følgende opgaver udledes i relation til vejledning af folkeskolens elever:

Uddannelsesplanlægning i folkeskolen
Ungdommens Uddannelsesvejledning sørger for, at eleverne i folkeskolen løbende arbejder med individuel uddannelsesplanlægning, der mindst skal omfatte:

  1. Vejledningsaktiviteter,
  2. Udarbejdelse af uddannelsesbog
  3. Udarbejdelse af uddannelsesplan.

Uddannelsesplanlægningen bygger på de kundskaber og færdigheder, som eleverne blandt andet har tilegnet sig i det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering fra 1. – 10. klasse, jf. folkeskolelovens regler herom. Ungdommens Uddannelsesvejledning bistår skolen i tilrettelæggelsen af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.

Ad 1) Vejledning om valg af ungdomsuddannelser og andre relevante uddannelsestilbud
Vejledning om valg af ungdomsuddannelser og andre relevante uddannelsestilbud i overgangen fra grundskolen og 10. klasse til ungdomsuddannelserne, herunder brobygningsforløb skal gives i overensstemmelse med lov om vejledning om valg af uddannelses og erhverv. Foreningen skal anføre, at brobygningsforløb er et tilbud, som den enkelte skole kan tilbyde jf. bl.a. § 8, stk.1 i lovbekendtgørelse af 14. oktober 1999 med ændring af 30. april 2003 om brobygningsforløb til ungdomsuddannelse. Brobygningsforløb må derfor inddrages i planlægningen af årets forløb i 10. klasse.

Vejledningen tilrettelægges med individuelle og kollektive samtaler, med udarbejdelse af uddannelsesplaner, og med inddragelse af præsentationskurser, informationsmøder, åbent hus arrangementer, virksomhedsbesøg, praktikforløb mv. Foreningen skal her henvise til folkeskolelovens § 44, stk. 2 pkt. 5, hvorefter skolebestyrelsen fastsætter principper for fælles arrangementer i skoletiden, herunder udsendelse i praktik m.v.

En forudsætning for, at Ungdommens Uddannelsesvejledning kan udføre dette arbejde er således et naturligt samarbejde med den enkelte skole i respekt for folkeskolens formålsparagraf, skolebestyrelsens fastsatte principper og den enkelte skoles planlægning af skoleårets forløb. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal som nævnt i det generelle afsnit ovenfor sikre, at arbejdet med elevernes uddannelsesplanlægning kan indgå hensigtsmæssigt i skolens samlede planlægning og undervisning. Tilsvarende skal den enkelte folkeskole sikre, at arbejdet med elevernes uddannelsesplanlægning kan foregå inden for skolens fysiske rammer og i elevens undervisningstid.

Ad 2) Uddannelsesbogen
På 6. klassetrin påbegyndes arbejdet med uddannelsesbogen. Arbejdet med uddannelsesbogen skal løbende afdække den enkelte elevs behov for vejledning og danne udgangspunkt for den individuelle og kollektive vejledning. Uddannelsesbogen er elevens ejendom.

Uddannelsesbogen udarbejdes af eleven og justeres løbende i samarbejde med forældremyndighedens indehaver, skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning indtil eleven forlader folkeskolen.

Da forældremyndighedens indehaver skal inddrages i drøftelserne omkring elevens valg af uddannelse og erhverv, vil det være naturligt, at skolens lærere, forældre og vejledere har et samarbejde herom, for at inddrage elevens faglige og sociale udvikling i denne sammenhæng.

Uddannelsesbogen skal indeholde en række konkrete emner, der danner udgangspunkt for vejledningssamtalerne, og som har betydning for elevens valg af uddannelse og erhverv, herunder:

  • valg af 2. fremmedsprog i 6. klasse,
  • valg af valgfag i henholdsvis 7. og 8. klasse i henhold til folkeskolelovens § 9, samt eventuelt valg af tilbudsfag og valgfag efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens § 8 og § 9, herunder undervisningsforløb i henhold til Lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelse,
  • evt. mulighed for opfyldelse af undervisningspligten efter henholdsvis 7. og 8. klasse, hvor der er særlig begrundelse herfor, samt
  • mulighed for prøveaflæggelse.

Foreningen finder det naturligt, at de pågældende oplysninger indgår i uddannelsesbogen.

Da vejledningen til eleven om disse forhold imidlertid typisk foretages af skolen ved elevens lærere/klasselærere, vil det være hensigtsmæssigt med et tæt samarbejde mellem vejlederen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning og elevens lærere, evt. klasselæreren, hvis vejlederen skal have valide, brugbare oplysninger.

Fra 8. klasse inddrages elevens konkrete uddannelsesønsker efter grundskolen eller efter 10. klasse således, at eleven, forældremyndighedens indehaver og Ungdommens Uddannelsesvejledning kan indlede en dialog om de fremtidige muligheder. Foreningen finder det positivt, at elevens konkrete uddannelsesønsker som hidtil først inddrages fra 8. klasse.

Betydningen af aflæggelse af folkeskolens afsluttende prøver indgår som en del af vejledningen om elevens valg af ungdomsuddannelse, herunder eventuelle optagelseskrav, således at eleven indser værdien af at lade sig bedømme i folkeskolens afsluttende prøver med henblik på at kunne dokumentere erhvervede kompetencer fra folkeskolen.

I henhold til folkeskolelovens § 14, stk. 6 er det imidlertid fortsat eleven, der træffer den endelige afgørelse om indstilling til prøverne efter samråd med forældremyndighedens indehaver og skolen, typisk elevens lærere i de pågældende fag eller klasselæreren.

Herved vil det sikres, at ikke alene eventuelle faglige optagelseskrav til ungdomsuddannelserne men også den enkeltes lyst og motivation til et uddannelsesforløb indgår i elevens beslutningsgrundlag.

Ad 3) Uddannelsesplaner på 9. og 10. klassetrin
På 9. og 10 klassetrin udarbejder den enkelte elev en uddannelsesplan, hvoraf det fremgår, hvilke mål eleven har for uddannelse efter grundskolen eller efter 10. klasse, og hvilke elementer der skal indgå, for at eleven kan nå disse mål.

Uddannelsesplanen på 10. klassetrin har sammenhæng med den obligatoriske selvvalgte opgave, jf. folkeskolelovens bestemmelser herom, og den udarbejdes på grundlag af uddannelsesplanen for 9. klasse. Den obligatoriske selvvalgte opgave udarbejdes som en del af folkeskolens obligatoriske undervisning jf. folkeskolelovens § 8, stk. 2, hvorfor det er elevens lærere der i praksis har ansvaret for den praktiske udførelse af undervisningen i et samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

På 9. og 10. klassetrin træffer eleven i samråd med forældremyndighedens indehaver afgørelse om valg af ungdomsuddannelse.

Vurderer Ungdommens Uddannelsesvejledning eller den afgivende skole, at eleven har valgt en gymnasial uddannelse på et urealistisk eller utilstrækkeligt grundlag, indstilles eleven til en optagelsesprøve. Som anført under afsnittet om folkeskolens vejledningsopgaver vil dette kræve et samarbejde mellem vejlederen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning og elevens lærer/klasselærer, da vejlederen ikke i kraft af sin vejledningsopgave kan forventes at have et tilstrækkeligt kendskab til elevens faglige og sociale udvikling.