Pædagogiske forhold Foreningens skolepolitik

Foreningens skolepolitik

Det er foreningens formål at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for folkeskolens udvikling.

Vilkårene for børnenes udvikling og skolens virksomhed har afgørende betydning for lærernes arbejdsvilkår i bred forstand. Denne sammenhæng manifesterer sig ikke blot i skolens hverdag, men også i foreningens fagpolitiske linje og virksomhed på alle planer.

Foreningen har i årenes løb gennem en række initiativer virket for folkeskolens udvikling.

Den danske tradition for udvikling af folkeskolen nedefra afspejler sig bl.a. i lærernes og foreningens engagement i og ansvar for udviklingen af folkeskolens indhold og kvalitet. De senere års øgede decentralisering har understreget betydningen af »to-bens-strategien« som et forpligtende grundlag for såvel hovedforeningens som kredsenes og tillidsrepræsentanternes faglige arbejde.

En ledetråd i foreningens arbejde såvel centralt som lokalt har været at sikre folkeskolen som en enhedsskole, der har til opgave at give den opvoksende generation en bred almendannende grunduddannelse. Det må der til stadighed arbejdes for. Set i denne sammenhæng er dobbeltstrategiens succes afhængig af, om den enkelte lærer/tillidsrepræsentant/kreds over for forældre/skolebestyrelse/kommunalbestyrelse kan yde et kvalificeret med- og modspil i forhold til centrale pædagogiske spørgsmål og problemstillinger.

Folkeskolelovens kapitel 1 drejer sig om folkeskolens formål. I § 2 bestemmes det, at folkeskolen er en kommunal opgave, og at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed inden for loven. Endvidere, at de enkelte skoler inden for de givne rammer har ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål. Ansvaret for det samlede skolevæsens udvikling ligger hos kommunalbestyrelsen, men er ikke entydigt placeret her. Den øgede decentralisering har medført, at de enkelte skoler i stigende grad profilerer sig. Det er foreningens opfattelse, at kommunalbestyrelsen fortsat har en central rolle for skolevæsenets samlede udvikling. Erfaringerne viser da også, at en bevidst holdning til og satsning på udvikling af et samlet skolevæsen i høj grad virker udviklende på den enkelte skole til gavn for elever, forældre og lærere.