Pædagogiske forhold Specialundervisning

Specialundervisning i folkeskolen

Folkeskoleloven blev den 1. maj 2012 blevet ændret. Herefter er der sket en afgrænsning af specialundervisningen og den specialpædagogiske bistand, så begrebet alene omfatter den støtte, der gives til elever i specialklasser og på specialskoler samt støtte til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer (klokketimer)/12 lektioner ugentligt.

Til elever, der har behov for støtte i mindre end 9 ugentlige timer, skal der gives supplerende undervisning eller anden faglig støtte.

Grundlaget for specialundervisning og anden specialpædagogisk virksomhed findes i FS §§ 3, 3a, 20, 21, 22 og 51. Det er udmøntet i to bekendtgørelser; nr. 693 af 20/6/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og nr. 702 af 23/06/2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Der er vejledninger til bekendtgørelserne, henholdsvis nr. 9082 af 26/02/2013 og nr. 9319 af 26/09/2009 (dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder).

Indstilling til specialundervisning
Hvis det vurderes, at en elev har behov for en støtte, der er større end 9 timer, indstilles eleven til en pædagogisk–psykologisk vurdering. Skolelederen har ansvaret for at vurdere, om elevens behov kan imødekommes inden for rammerne af den almindelige undervisning. Skolelederen skal desuden sikre, at indstillingen indeholder beskrivelse af, hvad der hidtil er gjort for eleven, ligesom skolelederen har ansvaret for, at forældrenes og elevens holdning til indstillingen er indhentet. Det er skolelederen, der tager stilling til, om der er behov for en pædagogisk-psykologisk vurdering.

Indstillingen afgives af skolens leder eller den kommunale sundhedstjeneste, hvis denne har kendskab til psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder hos eleven, som giver grund til at formode, at eleven har behov for specialpædagogisk bistand.

Forældrene og eleven kan anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering i de tilfælde, hvor de finder, at der bør iværksættes et specialtilbud eller støtte i mere end 9 timer i den almindelige undervisning.

Indstilling afgives efter samråd med forældrene og eleven. Modsætter forældrene sig, at der foretages en pædagogisk-psykologisk vurdering, kan der kun afgives indstilling herom, hvis skolens leder anser det for absolut påkrævet, at der foretages en vurdering af elevens behov for specialpædagogisk bistand.

Den pædagogisk-psykologiske vurdering fremsendes skriftligt til skolens leder. Samtidig fremsendes en kopi af vurderingen til forældrene. Har eleven behov for specialundervisning, skal vurderingen indeholde et forslag om formen, omfanget og indholdet af specialundervisningen/den specialpædagogiske bistand. I modsat fald kan udtalelsen ledsages af en vejledning til de lærere eller andre, der har afgivet indstilling med angivelse af, hvilke foranstaltninger der må anses for hensigtsmæssige til forbedring af elevens situation.

Organiseringen af specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats
Det er elevens behov, der er afgørende for, hvilken organiseringsform der vælges. Specialundervisningen kan organiseres på følgende måder:

1)      Eleven bevarer tilhørsforholdet til den almindelige klasse og deltager i den almindelige undervisning, men således at eleven modtager støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentlig. Det indebærer enten

  1. at der tilknyttes en ekstra lærer til klassen, der kan hjælpe den enkelte elev eller flere af eleverne i klassen, eller
  2. at der gives støtte i klassen og som særligt tilrettelagt undervisning uden for den almindelige undervisningstid. I sådanne tilfælde følger eleven den almindelige undervisning og bevarer tilknytningsforholdet til sin klasse, men modtager samtidig særlig støtte i et eller flere fag uden for klassens almindelige skema, dvs. før eller efter den almindelige undervisning, eller
  3. at der gives støtte i klasse og som særligt tilrettelagt undervisning parallelt med den almindelige undervisningstid, så den samlede støtte udgør mindst 9 timer

2)      Elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører, idet hele undervisningen gives i en specialklasse, der er placeret på en almindelig folkeskole, på en specialskole eller på et regionalt undervisningstilbud.

3)      Elevens har et tilhørsforhold til en specialklasse, men modtager også undervisning i en almindelig klasse.

4)      Eleven undervises i et dagbehandlingstilbud eller i et anbringelsessted.

Det påhviler skolens leder at følge udviklingen hos elever, der modtager specialpædagogisk bistand, blandt andet gennem drøftelse med de implicerede lærere, med forældrene og med eleven med henblik på ændringer og justeringer af den fastsatte ordning.

Lærerkvalifikationer
Specialundervisning varetages af lærere eller andet undervisende personale, der gennem særlig uddannelse eller på anden måde har tilegnet sig de fornødne forudsætninger. 

Klagemuligheder
Som følge af bestemmelsen om skolelederens selvstændige kompetence kan skolelederens afgørelser om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ikke indbringes for kommunalbestyrelsen. Derimod kan skolelederens afgørelse om specialundervisning og specialpædagogisk bistand indbringes af forældrene for Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning.

Klagenævnet for Specialundervisning kan behandle klager fra forældre over følgende kommunale afgørelser:

  • Kommunalbestyrelsens afgørelser om henvisning eller afslag på henvisning til specialundervisning ved regionsrådets foranstaltning, jf. folkeskolelovens 21.
  • Kommunalbestyrelsens afgørelser om tilbagekaldelse af en henvisning til en regional foranstaltning.
  • Afgørelser om henvisning, afslag på henvisning eller tilbagekaldelse af henvisning af elever til kommunale specialskoler eller til kommunale specialklasser. Afgørelsen træffes enten af kommunalbestyrelsen eller skolelederen. Skolelederen kan kun træffe afgørelse om henvisning m.v. af en elev på skolen til en specialklasse på skolen.
  • Afgørelser om det nærmere indhold af foranstaltningen på kommunale specialskoler eller i kommunale specialklasser. Det vil normalt være skolelederen, der træffer afgørelsen.
  • Afgørelser om henvisning, afslag på henvisning eller tilbagekaldelse af henvisning vedrørende børn, hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. Det vil normalt være skolelederen, der træffer afgørelsen.
  • Afgørelser om det nærmere indhold af foranstaltningen til elever, hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. Det vil normalt være skolelederen, der træffer afgørelsen.
  • Afgørelser om supplerende undervisning og anden faglig støtte, til elever i børnehaveklassen og i 1.-3. klasse, der har mindre end 18 undervisningstimer ugentligt, kan indbringes for klagenævnet, hvis elevens undervisning kun kan gennemføres med denne støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Det vil normalt være skolelederen, der træffer afgørelsen.

Klagefristen for at indbringe skolelederens eller kommunalbestyrelsens afgørelser for klagenævnet er 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen. Klagen skal ikke sendes direkte til klagenævnet, men skal sendes via den myndighed (kommunalbestyrelse eller skoleleder), som har truffet afgørelsen med henblik på en genvurdering.

SUPPLERENDE UNDERVISNING
Som følge af den nye afgrænsning af specialundervisningen og anden specialpædagogisk bistand, der blev gennemført med virkning fra maj 2012, er elever der har behov for støtte i mindre end 9 timer om ugen ikke længere omfattet af bestemmelserne om specialundervisning, men skal modtage støtte inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Der blev derfor indsat følgende bestemmelse i folkeskolelovens § 3 a: »Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til § 5, stk.6. Hvis der er behov herfor, skal der gives personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.«

Det blev ved lovændringen fastslået, at det fortsat er kommunernes ansvar at give alle elever i folkeskolen et fyldestgørende undervisningstilbud i overensstemmelse med folkeskolens formål - også elever med særlige behov, der før har modtaget specialundervisning.

Det er skolelederen, der - efter en skønsmæssig faglig vurdering ud fra skolens kendskab til det pågældende elevs behov - træffer beslutning om omfanget af den støtte, der skal tilbydes eleven. Hvis skolelederen når frem til, at der er behov for en pædagogisk-psykologisk vurdering for at kunne tilrettelægge et fyldestgørende undervisningstilbud til en elev med særlige behov, kan der efter samråd med forældrene indhentes en pædagogisk-psykologisk vurdering. Forældrene har også mulighed for at anmode skolelederen om at henvise eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering.