Pædagogiske forhold Tosprogede elever

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning (FS § 5, stk. 6)
Den følgende gennemgang vil altså gælde, hvis der er tale om elever, der er omfattet af bekendtgørelsen, men den vil også kunne bruges, hvis kommunalbestyrelsen vedtager at give samtlige tosprogede elever modersmålsundervisning. Det er foreningens opfattelse, at alle tosprogede elever skal tilbydes modersmålsundervisning uanset deres oprindelsesland.

Der er pligt til at tilbyde modersmålsundervisning til undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i :

  • en anden medlemsstat i EU
  • en stat, der er omfattet af EØS aftalen (dvs Island, Norge og Liechtenstein)

Endvidere gælder bestemmelsen for børn i hvis hjem færøsk eller grønlandsk benyttes som talesprog. Disse regler findes i bekendtgørelse nr. 689 af 20. juni 2014.

Forældrene skal orienteres om de lokale muligheder for modersmålsundervisning.

Tilbuddet omfatter undervisning i det sprog, der tales i barnets hjem. Hvis der her anvendes flere sprog, vælger forældrene og eleven det sprog, som eleven skal modtage undervisning i. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en frist for tilmeldinger til det følgende skoleår.

Kommunalbestyrelsen skal gennemføre undervisning i det pågældende sprog, hvis der melder sig mindst 12 elever, og der kan tilknyttes en kvalificeret lærer eller andet undervisende personale. Undervisningen skal så vidt muligt placeres på elevens egen skole. Hvis dette ikke er muligt under hensyn til elevtal eller andre grunde, kan undervisningen være fælles for elever fra flere skoler i kommunen. Hvis dette heller ikke er muligt, skal eleverne tilbydes undervisning i en nabokommune, hvis der her er oprettet undervisning i sproget. Hjemstedskommunen afholder de faktiske udgifter, der er forbundet med elevernes deltagelse i undervisningen i en anden kommune.

Undervisningen, som også kan omfatte børnehaveklassen, gives i særskilte timer og så vidt muligt på aldersinddelte hold. Den omfatter 3 – 5 ugentlige timer, men timetallet kan dog nedsættes til 2 efter særlige regler. Ligeledes skal undervisningen så vidt muligt foregå i fortsættelse af elevernes almindelige skoletid, men kan i særlige tilfælde og med forældrenes tilslutning henlægges til lørdage.

Undervisningen varetages af lærere eller andet undervisende personale, der har gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen og som desuden har særlige forudsætninger for at undervise i det pågældende sprog, Modersmålslærerne skal gennemføre relevant efteruddannelse, hvis skolen tilbyder dem det.

Både regler om arbejdstid og aftalen om løn i folkeskolen er også gældende for modersmålslærere, der ansættes til at varetage modersmålsundervisningen i folkeskolen

Henvisning
Læs mere om Modersmålsundervisning i Fælles Mål, læseplan og vejledning på www.emu.dk.