Pædagogiske forhold Tosprogede elever

Særlig undervisning i dansk som andetsprog

Førskole (FS § 4a)
Der skal tilbydes tosprogede børn, som endnu ikke har påbegyndt skolegangen, støtte til fremme af den sproglige udvikling med henblik på tilegnelse af dansk, hvis de efter en sagkyndig vurdering har behov herfor. Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.

For tosprogede børn, der ikke er optaget i en daginstitution, etableres der særlige sprogstimuleringstilbud i 15 timer om ugen. Tilbudet skal gives senest den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 3 år. For tosprogede børn, der er optaget i en daginstitution, tilbydes der særlig støtte, hvis det skønnes, at børnenes sproglige udvikling ikke i tilstrækkelig grad kan fremmes inden for institutionens egne pædagogiske muligheder. Tilbudet gives senest, når barnet fylder 3 år, medmindre daginstitutionen alene er indrettet til børn under 3 år. Omfanget af støtten fastsættes ud fra en konkret vurdering. Støtten gives af de kommunale skolemyndigheder.

Hvis børnene efter sagkyndig vurdering har behov for sprogstimulering, har forældrene pligt til at lade børnene deltage i den tilbudte sprogstimulering eller i en sprogstimulering, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Undervisning i dansk som andetsprog i folkeskolen (FS § 5, stk. 7)
Der skal i fornødent omfang gives undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede børn i børnehaveklassen og i 1. - 10. klasse.

Reglerne er fastsat i Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 20. januar 2006. Ifølge denne skal der ved optagelse af tosprogede elever i folkeskolen træffes beslutning om, hvorvidt eleven skal henvises til særlig undervisning i dansk som andetsprog. Beslutningen skal træffes med inddragelse af sagkyndig bistand i fornødent omfang og efter samråd med forældrene. Om der som grundlag for beslutningen skal indgå bestemte screeningsmaterialer eller test, ekstern sagkyndig bistand eller lignende, beror på kommunalbestyrelsens beslutning. Kommunalbestyrelsen beslutter, om vurderingen af tosprogede elevers sprogstøttebehov skal ske centralt i kommunen eller på den enkelte skole.

Hvis eleven ved optagelsen har behov for støtte, men kan deltage i den almindelige undervisning, henvises eleven til supplerende undervisning i dansk som andetsprog som en dimension i undervisningen i klassen, på hold eller lign. Omfanget af undervisningen og den forventede varighed fastsættes ud fra elevens behov.

Foregår undervisningen ikke som en integreret del af den almindelige undervisning i klassen, skal den som hovedregel foregå uden for den almindelige undervisningstid. For elever i børnehaveklasse til 3. klasse skal det dog ske under hensyn til den i folkeskoleloven fastsatte højeste daglige undervisningstid, 6 klokketimer. Hvis den tosprogede elev på grund af utilstrækkeligt dansk ikke vil få tilstrækkeligt udbytte af at deltage i klassens undervisning, selv om der ydes støtte i klassen, kan undervisning i dansk som andetsprog i visse fag eller dele af et fag foregå parallelt med klassens undervisning.

Basisundervisning
Hvis eleven ved optagelsen ikke kan tilstrækkeligt dansk til at deltage i den almindelige undervisning, henvises til basisundervisning i dansk som andetsprog uden for klassens rammer i en af følgende former:
1) Modtagelsesklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller de fleste af deres timer. Efterhånden får de en del af deres timer i en almindelig klasse.
2) Særlige hold eller lignende
3) Enkeltmandsundervisning.

Undervisning i dansk som andetsprog skal varetages af lærere, der gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven. I børnehaveklasser gives undervisningen af pædagoger med tilsvarende forudsætninger.

Ad 1 Modtagelsesklasser
Elevtallet i modtagelsesklasser må kun overstige 12 ved skoleårets begyndelse, hvis klassen undervises af 2 lærere i fællesskab. Elevtallet skal tilstræbes ikke at overstige 12 i løbet af skoleåret. Modtagelsesklassen må højst spænde over 3 klassetrin.

I modtagelsesklasser fastsættes timetallet i timeplanen for skolen. Elevernes samlede timetal, inklusive eventuelle timer i den almindelige klasse, skal svare til det timetal, som skolens øvrige elever får på det pågældende klassetrin. Timetallet kan dog i en kortere periode efter påbegyndelsen af danskundervisningen - normalt højst 3 måneder - være lavere, dog mindst 20 timer.

Undervisningen ophører, når eleverne vurderes at kunne deltage i klassens almindelige undervisning med fornøden sprogstøtte, og senest efter 2 års forløb. Elever, der optages i folkeskolen efter afslutningen af de yngste klassetrin, og som ikke tidligere har modtaget undervisning i at læse, er dog undtaget fra denne regel.

På 8.-10. klassetrin kan der oprettes særlige klasser for elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år. Undervisningen omfatter dansk som andetsprog og folkeskolens almindelige fag for 8.-10. klassetrin tilrettelagt efter elevernes særlige forudsætninger og behov.

Ad 2 Hold
Elever, der under skoleforløbet har behov for særlig støtte, kan få særlig undervisning i dansk som andetsprog på hold eller lignende eller særlig støtte i klassen. Elevtallet på hold og lignende må ikke overstige 7.

Skolens leder træffer beslutning om denne særlige undervisning efter indstilling fra klasselæreren og efter samråd med eleven og dennes forældre.

En elev kan med forældrenes samtykke i ganske særlige tilfælde fritages for undervisningen i et fag, hvis det er umuligt at afhjælpe elevens vanskeligheder gennem supplerende undervisning. Det er en betingelse, at eleven får anden undervisning i stedet. 

Henvisning til anden skole end distriktsskolen 
En elev kan henvises til en anden skole end distriktsskolen, hvis eleven ved optagelsen har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte i form af undervisning i dansk som andetsprog, og det er pædagogisk påkrævet at henvise eleven.

Beslutning om henvisningen træffes efter en individuel vurdering af elevens sproglige behov efter en vurdering af:
1) omfanget og den forventede varighed af elevens sprogstøttebehov.
2) mulighederne for at tilgodese elevens behov på distriktsskolen set i forhold til de muligheder, der er for at give eleven en bedre læringssituation på en anden af kommunens skoler.
3) skolernes pædagogiske tilbud til tosprogede elever med sprogstøttebehov og graden af danskpåvirkning på modersmåls- og modersmålslignende niveau på den enkelte skole.

Graden af danskpåvirkning på en skole kan således være et blandt flere parametre, men ikke det eneste. Henvisningen må altså ikke finde sted ud fra lokalt fastsatte regler om et maksimalt antal tosprogede elever på en skole, idet sådanne regler vil umuliggøre en vurdering efter pkt. 1 og 2 oven for.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at beslutninger om henvisninger træffes af skolens leder. Foreningen finder det vigtigt, at beslutningen træffes af personer med særlig indsigt i tosprogsområdet og finder det derfor uhensigtsmæssigt, hvis retten til at træffe disse beslutninger overlades til den enkelte skoles leder, medmindre denne har særlige uddannelsesmæssige forudsætninger for at vurdere elevens sprogstøttebehov.

Det skal løbende vurderes, om eleven fortsat har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte. Så længe eleven har det, kan henvisningen fastholdes. Når behovet ikke længere er til stede, kan forældrene overføre eleven til distriktsskolen, benytte det frie skolevalg eller at lade eleven fortsætte på den skole, hvor eleven blev henvist til. Hvis forældrene vælger at lade eleven fortsætte på den skole, hvor skolegangen hidtil har fundet sted, har eleven ret til fri befordring efter gældende regler.

For elever, som modtager basisundervisning i dansk som andetsprog, og er henvist til en anden skole end distriktsskolen, kan henvisningen opretholdes ved basisundervisningens ophør, hvis det på dette tidspunkt vurderes, at eleven stadig har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte. Der skal i et bilag til styrelsesvedtægten optages bestemmelser om, hvilke skoler i kommunen der kan henvises til. 

Arbejdstid og Løn
Reglerne om arbejdstid og aftalen om løn i folkeskolen gælder også for lærere, der varetager undervisningen i dansk som andetsprog.

Henvisninger
Læs mere om Dansk som andetsprog som basisundervisning og som supplerende undervisning på emu.dk.