Pædagogiske forhold Undervisningsmidler

Ophavsret/fotokopier/videokopier

De kommunale aftaleparter og COPY-DAN indgik i 1991 en aftale vedr. optagelser mv. af Danmarks Radios og TV-2's radio- og fjernsynsudsendelser samt om fotokopiering til undervisningsbrug i skolerne.

Radio- og TV-udsendelser
Aftalen om båndkopiering omfatter også radio- og TV-udsendelser fra de private lokale stationer, såfremt disse er tilsluttet Fællesrådet for de Elektroniske Medier.

I henhold til aftalen betales et fast årligt beløb pr. elev, som i 1997 udgjorde 8,46 kr. Beløbet reguleres hvert år pr. 1. januar efter det almindelige forbrugsprisindex for det foregående år, opgjort af Danmarks Statistik i november måned.

Opkrævning af beløbet finder sted i starten af kalenderåret.

Den enkelte skole vil fortsat kunne bruge alle de bånd, man har lyst til.

Der udpeges et antal skoler, som skal rapportere til COPY-DAN, hvilket materiale der er kopieret. Skolerne bliver informeret særskilt fra COPY-DAN om rapporteringen.

Fotokopier
Aftalen indebærer, at prisen pr. kopiside reguleres efter det almindelige forbrugerprisindex.

Betalingens størrelse beregnes ud fra pristallet i november, og udmeldes til skolerne i begyndelsen af januar.

De nærmere regler for betalingen fremgår af det materiale, som COPY-DAN udsender til skolerne.

Aftalen omfatter fotografisk eller anden mangfoldiggørelse - herunder duplikering og off-set fremstilling - af publikationer, som en lærer foretager eller lader foretage til brug for sin egen undervisning, uanset hvor mangfoldiggørelsen finder sted. I protokollatet til aftalen er det fremhævet, at aftalen ikke alene gælder kopiering på papir, men også omfatter kopiering til overheadtransparenter og dias, dog ikke fra dias og transparenter.

Henvisninger
Folkeskolelovens § 19, stk. 2

Bekendtgørelse om skolebiblioteker af 13. marts 1995

Temahæfte nr. 15 »Skolebiblioteker og undervisningsmidler«. Undervisningsministeriet, 1996