Pædagogiske forhold Undervisningsmidler

Undervisningsmidler

De materialer (bøger, film, video og andet), der af læreren bruges som redskab/støtte i forbindelse med undervisning i et fag eller emne, betegnes undervisningsmidler.

På skolen er undervisningsmidler oftest placeret i skolebiblioteket, faglokaler og depoter.

Såfremt alle undervisningsmidler på den enkelte skole registreres og indkøbes gennem skolebiblioteket, betegnes det som Det enstrengede System. (DES)

Gennem skolebiblioteket kan skolen låne undervisningsmidler på den kommunale fællessamling og på Amtscentret for undervisningsmidler (se nedenfor).

Skolebiblioteker i folkeskolen
Skolebiblioteker i folkeskolen er hjemlet i folkeskolelovens § 19.

Det præciseres blandt andet i loven, at

  • der ved hver selvstændig skole skal være et skolebibliotek, som et pædagogisk servicecenter,
  • skolebiblioteket skal tjene skolens undervisning ved at stille undervisningsmidler til rådighed for undervisningen, således at der ydes den nødvendige vejledning ved materialernes benyttelse.

Undervisningsministeriet har den 13.marts 1995 udsendt bekendtgørelse om skolebiblioteker. Desuden har ministeriet i 1996 udsendt temahæfte nr. 15 »Skolebiblioteker og undervisningsmidler«.

Det fastslås i bekendtgørelsen, at skolebibliotekets materialesamling skal være såvel alsidigt sammensat som af aktuel karakter. Det vil efter foreningens opfattelse indebære, at man lokalt skal være meget opmærksom på resursetildelingen til materialeanskaffelser, også set i lyset af folkeskolelovens krav til materialeforsyningen.

I følge bekendtgørelsen kan man knytte et medieværksted til skolebiblioteket. Den ny teknologi, arbejdet med projektopgaven og den fri opgave samt arbejdet med databasesøgning er bl. a. elementer, der kan knyttes til et medieværksted.

I bekendtgørelsens § 9 er det fastslået, at det er lærere ved skolen, der knyttes til skolebiblioteket. Der oplistes 6 funktionsområder som værende de kvalifikationskrav, der stilles til de lærere, der udpeges som skolebibliotekarer. Baggrunden for at kunne varetage disse funktioner skal som hovedregel findes i den af CVU-erne etablerede skolebibliotekaruddannelse.

Med bestemmelsen i § 9 er det understreget, at det er en uddannet lærer, der skal varetage funktionerne i skolebiblioteket.

Fremgangsmåden for udpegning af skolebibliotekarer fastlægges af kommunalbestyrelsen. Der er ikke fastsat centrale regler for denne procedure. I den tidligere bekendtgørelse fra 1984 var det skolekommissionen, der udpegede skolebibliotekarerne efter indstilling fra den pågældende skoles leder.

Den lokale kreds af Danmarks Lærerforening kan evt. have aftalt fremgangsmåden med kommunalbestyrelsen.

I bekendtgørelsen er medtaget en bestemmelse om skolebestyrelsens godkendelse af undervisningsmidler. Det er her anbefalet, at skolebestyrelsen fastsætter principper for godkendelse og anskaffelse af undervisningsmidler, således at der ikke i alle tilfælde kræves konkret godkendelse af undervisningsmidlerne før indkøb. Se kapitlet Skolebestyrelsen.

Skolebibliotekets opgaver
Skolebiblioteket er skolens pædagogiske servicecenter. Her har lærerne adgang til en undervisnings- og studiesamling, der på flere måder indgår i tilrettelæggelsen og udførelsen af undervisningen. Der er en righoldig og ajourført materialesamling af bøger, kort, bånd og edb-programmer.

Der er gennem skolebiblioteket adgang til materiale og oplysninger fra andre samlinger, undervisningsmiddelcentraler og informationsbaser mm.

Skolebibliotekaren har både en faglig og pædagogisk uddannelse og indsigt, der er suppleret med en biblioteksfaglig efteruddannelse. Denne kombination giver den bedste mulighed for rådgivning om skolebibliotekets samling og brugen af den i undervisningen.

Lærerne kan, som de ansvarlige for undervisningen, indgå en faglig/pædagogisk dialog med skolebibliotekaren. En dialog, der ikke ophører, når materialerne er afleveret til læreren eller klassen, men som fortsætter gennem undervisningsforløbet, hvor skolebiblioteket løbende kan bruges.

Denne vekselvirkning og -form er vigtig i folkeskolens undervisning.

Det er foreningens opfattelse, at det pædagogiske servicecenter skal være åbent i hele skolens undervisningstid, således at elever og lærere kan drage nytte af materialerne og den pædagogsike vejledning, når det passer ind i undervisningen.

Lokalefællesskab mellem folke- og skolebibliotek
I bekendtgørelsen om skolebiblioteket af 13. marts 1995 handler kap. III (§ 14) om samarbejdet mellem skole- og folkebibliotek.

Det er kommunalbestyrelsen, der træffer nærmere beslutning om samarbejdets form og indhold.

Under punkt 7 i udviklingsprogrammet "En skole i bevægelse - lokale løsninger" er der åbnet mulighed for at etablere forsøgs- og udviklingsarbejde med henblik på at gøre erfaringer med anderledes organisationsformer for samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker.

Iværksættelse af sådanne forsøg sker efter involvering af den lokale kreds og, hvis forsøget kræver dispensation fra folkeskolelovens bestemmelser, efter indhentet tilladelse fra undervisningsministeriet. Kun ganske få forsøg har været igangsat. Den afsluttende evaluering foreligger endnu ikke.

Læs mere om udviklingsprogrammet i TR-udsendelse nr. 018/2003.

Centre for undervisningsmidler
Centre for undervisningsmidler er etableret i henhold til lov af 10. juni 1997. Loven er senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 1306 af 11.12.2006. Loven påbyder Centre for Videregående Uddannelse (CVU) at varetage opgaven som center for undervisningsmidler.

Centrenes opgaver fremgår af lovens paragraf 1.

Pædagogiske centaler
I § 2, stk. 4 i bekendtgørelsen om skolebiblioteker er det anført, at der efter kommunalbestyrelsens nærmere beslutning kan oprettes en pædagogisk central, der bl.a. skal varetage fælles pædagogiske serviceopgaver inden for skolevæsenet.