Pædagogiske forhold Undervisningspligt

Undervisningspligt

Ethvert barn, der bor i landet eller skal opholde sig i landet i mindst 6 måneder, er undervisningspligtigt.

Undervisningspligten medfører pligt til at deltage i folkeskolens undervisning eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dvs. at børn, der følger undervisningen i en friskole eller privat grundskole, europaskole, i en gymnasieskole eller som modtager hjemmeundervisning, ikke skal deltage i folkeskolens undervisning.

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører den 31. juli, ved afslutningen af undervisningen på 9.klassetrin. Undervisningspligten ophører dog senest den 31. juli i det kalenderår, hvor barnet fylder 17 år, eller har afsluttet uddannelse, der er ligestillet med grundskolen.

Uanset dette kan en kommunalbestyrelse af pædagogiske grunde på et møde beslutte, at der skal gøres brug af individuel optagelse baseret på barnets alder (rullende skolestart) i aldersintegrerede klasser. En sådan beslutning kræver forudgående indhentet udtalelse fra de berørte skolebestyrelser.

Efter anmodning fra forældrene kan skolens leder tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisningen i en kommunal eller statslig støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.

Efter 7. klassetrin
Efter det 7. klassetrin kan undervisningspligten opfyldes ved deltagelse i kurser på en godkendt efterskole, husholdningsskole eller ungdomskostskole eller ved deltagelse i heltidsundervisning i den kommunale ungdomsskole.

Hvis forældrene anmoder om det, kan skolens leder med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning tillade, at en elev efter afslutningen af 7. klasse helt eller delvis opfylder undervisningspligten ved at deltage i erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse. Betingelsen er, at der er særlige grunde, der taler for det, og at det er til elevens bedste. Det er ikke tilstrækkeligt, at forældrenes økonomi eller andre forhold i hjemmet gør det vanskeligt for dem at lade eleven fortsætte skolegangen, eller at der er tradition i familien for at forlade skolen efter kun 7 års undervisning. 

Det kræves:

  • at eleven selv ønsker at påbegynde erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse
  • at eleven ikke i øjeblikket vil få et rimeligt udbytte af at fortsætte skolegangen på sædvanlig måde
  • at den uddannelse eller beskæftigelse, som ønskes påbegyndt, og som der må foreligge tilsagn om, virkelig giver eleven mulighed for at udvikle sig.

Tilladelsen, som gives af skolens leder, kan gives helt eller delvis, dvs. for en begrænset periode eller for et begrænset antal timer om ugen, så eleven fortsat kan følge en del af den obligatoriske undervisning. Tilladelsen kan også betinges af, at eleven følger supplerende undervisning i ungdomsskolen. Tilladelsen kan i øvrigt søges og gives på ethvert tidspunkt i skoleåret.

Forældrenes pligter
Forældrene eller forældremyndighedens indehaver skal medvirke til, at barnet opfylder undervisningspligten og må ikke lægge hindringer i vejen herfor.

Er en elev udeblevet fra undervisningen, skal forældrene personligt eller skriftligt give skolen oplysning om grunden hertil. Hvis udeblivelsen skyldes sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolen forlange en lægeattest.

Skolelederens opgave 
Skolens leder påser, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i undervisningen. Det gælder også for elever i 10. klasse, selv om denne undervisning ikke er obligatorisk.

Henvisninger
FS kap. 5, §§ 32ff