Samfundsforhold

Borgerligt ombud

I bekendtgørelse nr. 536 af den 25. november 1985 er der fastsat et sæt regler om tjenestemænds adgang til fravær ved medlemskab af amtsråd og kommunalbestyrelser (borgerligt ombud) mv. samt ved medlemskab af Folketinget og Europa-Parlamentet. For overenskomstansatte er reglerne fastsat i KL's regulativ af den 1. januar 1994.

Reglerne omfatter ombud, dvs. udøvelsen af hverv, som er pålagt af det offentlige, og som borgerne i følge lovgivningen har pligt til at påtage sig. Ombud foreligger også, når den, der har modtaget valg, er forpligtet til at varetage hvervet i hele valgperioden.

Som ombud anses medlemskab af en kommunalbestyrelse eller et amtsråd samt hverv som f.eks. værge, domsmand eller nævning. Reglerne omfatter endvidere hverv som bestyrelsesmedlem i en kommnual sammenslutning (f.eks. Amtsrådsforeningen eller KL's bestyrelse) samt hverv, hvortil udpegning er sket af en kommunal sammenslutning.

Reglerne giver den, der beklæder hvervet, adgang til tjenestefrihed i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til udøvelsen af hvervet. Tjenestefrihed skal i det omfang det er muligt, skaffes ved tjenesteomlægning eller -bytning. Såfremt en sådan ændring ikke er mulig, gives tjenestefrihed med eller uden lønfradrag, afhængig af om hvervet er lønnet eller ulønnet. Hverv som nævning og domsmand betragtes som ulønnet.

Når den ansatte får vederlag for hvervet, eller der er mulighed for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, ydes tjenestefrihed mod lønfradrag. Hvis der hverken ydes fast vederlag eller tabt arbejdsfortjeneste, ydes tjenestefrihed indtil en vis grænse, uden lønfradrag.