Samfundsforhold Det rummelige arbejdsmarked

Offentlig førtidspension

Den 1. januar 2013 trådte ny lovgivning i kraft om social pension. Hovedformålet fra lovgivernes side er at bremse tilgangen til ordningen og målrette den til borgere, som aldrig forventes at kunne levere en indsats på arbejdsmarkedet, heller ikke i et lille fleksjob på 2 timer ugentligt. Unge under 40 år kan som udgangspunkt ikke få tilkendt førtidspension, men skal i stedet tilbydes en individuel og helhedsorienteret indsats i et resurseforløb i 1 til 5 år ad gangen.

Påbegyndelse af en sag om førtidspension forudsætter, at de relevante muligheder for at forbedre arbejdsevnen har været afprøvet i praksis, herunder deltagelse i resurseforløb, og at der foreligger dokumentation for, at arbejdsevnen ikke varigt kan forbedres. Alle relevante aktiverings -, revaliderings- og behandlingsmæssige foranstaltninger skal være afprøvet, og det skal være dokumenteret, at ansøgers arbejdsevne er varigt nedsat i forhold til ethvert erhverv. Et medlems arbejdsevne skal således ikke vurderes alene i forhold til lærerarbejde, men bredt i forhold til fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

I særlige tilfælde kan der påbegyndes en sag om førtidspension uden foranstaltninger, men kun for meget syge borgere, hvor behandlingsmulighederne er udtømte.

Førtidspension består i en ydelse for alle førtidspensionister mellem 18 og 65 år (svarer omtrent til dagpengemax). Ydelsen er skattepligtig og indtægtsreguleret.

Førtidspension udbetales med virkning fra d. 1. i måneden, senest 3 måneder efter at sagen er rejst.

Der er mulighed for selv at ansøge om førtidspension, men foreningen skal gøre opmærksom på, at sagen i så fald behandles alene på det foreliggende grundlag. Det kan derfor ikke anbefales.

Det er den enkelte kommune, der har kompetencen til tilkendelse af førtidspension. Alle afgørelser angående førtidspension skal meddeles skriftligt og skal indeholde en begrundelse for den trufne afgørelse. Afgørelsen kan ankes til Ankestyrelsen.

Tilkendelsen af offentlig førtidspension har ikke betydning for tjenestemandspensionens størrelse. Helbredsnævnet tager, samtidig med at spørgsmålet om sygeafskedigelse afgøres, selvstændigt stilling til om en tjenestemand, der afskediges på grund af sygdom, er berettiget til almindelig eller kvalificeret svagelighedspension.

Foreningen gør opmærksom på, at de medlemmer, der før 1. januar 2003 er tilkendt offentlig førtidspension eller invaliditetsydelse, fortsat skal have deres sag behandlet under det tidligere gældende regelsæt.