Samfundsforhold Det rummelige arbejdsmarked

Revalidering

Hvis den sygemeldte skal afprøves eller ikke kan vende tilbage til hidtidig beskæftigelse eller hidtidigt beskæftigelsesområde, kan bopælskommunen iværksætte revalidering.

Revalidering kan bestå af forskellige aktiviteter i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Eksempler på revalideringsaktiviteter er:

  • vejledning og opkvalificering
  • virksomhedspraktik
  • ansættelse med løntilskud

Endvidere kan der bevilges en egentlig uddannelse i henhold til Aktivloven.

Medlemmer, der af helbredsmæssige årsager ikke har mulighed for at forblive eller vende tilbage til arbejdet i folkeskolen, vil stort set altid blive stillet overfor krav om afklaring af arbejdseevnen i forbindelse med overvejelser om revalidering, fleksjob eller førtidspension.

Afklaring af arbejdsevnen kan foregå hos en offentlig eller privat arbejdsgiver eller evt. på en revalideringssinstitution. Formålet med afprøvningen er at vurdere, om den pågældende med sine helbredsmæssige og øvrige resurser kan optrænes til at klare et givet arbejde – eller udelukke, at vedkommende kan. Forløbet vil normalt være af kortere varighed. Der kan etableres afklarende forløb såvel indenfor som udenfor skolevæsenet. Der bør der ske henvendelse til kredsen, hvis et tilbud ikke forekommer rimeligt.

Der kan bevilges revalidering til mellemlange eller undtagelsesvis lange videregående uddannelser. Inden et egentligt uddannelsesforløb påbegyndes, skal der lægges en revalideringsplan. Denne lægges i samarbejde mellem ansøgeren og de sociale myndigheder. Formålet med at revalidere er, at den pågældende kan vende tilbage til arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Hvis der er uenighed imellem ansøgeren og bopælskommunen om indholdet af revalideringsplanen, kan afgørelsen ankes.

Under arbejdsafklaring og evt. kursusforløb modtager den sygemeldte sygedagpenge. Disse afløses af en bruttorevalideringsydelse, når et egentligt uddannelsesforløb starter.