Skolens styrelse Klageadgang

Klageadgang

Klagereglerne er omtalt i folkeskolelovens § 51.

De afgørelser, som kommunalbestyrelsen træffer om det kommunale skolevæsen, kan i almindelighed ikke påklages til anden administrativ instans.

Kommunalbestyrelsens beslutninger vil kunne gøres til genstand for en legalitetsmæssig prøvelse i henhold til kommunestyrelseslovens regler herom. Prøvelsen foretages af Tilsynsrådet, der dog ikke går ind i en vurdering af en beslutnings hensigtsmæssighed, men alene dens lovlighed, altså om der foreligger den fornødne hjemmel til at træffe beslutninger med et indhold som indklaget.

Af hensyn til overskueligheden er der efterfølgende anført, hvilke klagemuligheder der findes for beslutninger af forskellig type og truffet af forskellige instanser. Det skal pointeres, at beslutning om klage bør træffes af den lokale kreds og ikke på den enkelte skole.