Skolens styrelse Klageadgang

Skolebestyrelsens principper og øvrige beslutninger

Hvis principperne ligger inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har afstukket, kan de ikke omgøres. Kommunalbestyrelsen kan alene ændre på rammerne med henblik på fremtidige beslutninger. Skolelederen skal foretage udmøntning.

Heller ikke principper, der går ud over de fastsatte rammer, vil umiddelbart kunne omgøres. Det er dog skolelederens ansvar, at sådanne beslutninger ikke udmøntes. Dette kan ske ved, at skolelederen undlader at følge det af bestyrelsen besluttede princip

Der kan opstå tvivl om, hvorvidt et besluttet princip ligger inden for de fastsatte rammer. Sådanne tvivlstilfælde vil kunne forelægges kommunalbestyrelsen, der eventuelt efterfølgende kan give skolelederen et tjenstligt pålæg om at undlade udmøntning af et besluttet princip.

Hvis skolebestyrelsen ved fastsættelse af et princip overtræder de regler, der er gældende for skolens virksomhed eller de ansattes tjenstlige forhold, herunder love og aftaler, skal skolelederen undlade at udmønte princippet. Spørgsmålet vil kunne indbringes for kommunalbestyrelsen, der som tilsynsmyndighed kan tilsidesætte beslutningen og pålægge skolelederen at undlade udmøntning.

Skolebestyrelsens øvrige beslutninger
Beslutningerne kan ikke ankes for at fremkalde en ændret beslutning, så længe de ligger inden for gældende regler og rammer. Hvis beslutninger ligger uden for rammer eller regler, skal skoleleder (og kommunalbestyrelse) forholde sig som angivet under skolebestyrelsens principper.

Skolebestyrelsens beslutninger i henhold til delegation
Delegation af kommunalbestyrelsens kompetence skal fremgå af skolestyrelsesvedtægten. Sålænge skolebestyrelserne udnytter delegerede beføjelser til beslutninger, der ligger inden for gældende rammer eller regler, kan beslutningerne ikke omgøres af kommunalbestyrelsen. Denne kan alene ændre på rammerne med henblik på fremtidige beslutninger, eller eventuelt ændre skolestyrelsesvedtægten med henblik på tilbagekaldelse af delegationen for derefter at træffe en ny beslutning, der træder i stedet for den af skolebestyrelsen trufne

Beslutninger, der ligger uden for gældende regler, herunder love og aftaler, kan tilsidesættes af kommunalbestyrelsen som tilsynsmyndighed samtidig med, at skolelederen tjenstligt pålægges at undlade udmøntning af den ulovlige beslutning.