Skolens styrelse Klageadgang

Skolelederens afgørelser

A Konkrete beslutninger om den enkelte elev
Sagens parter (elev/forældre) kan indbringe sagen for kommunalbestyrelsen i henhold til folkeskolelovens § 51. Kommunalbestyrelsen træffer den endelige administrative afgørelse.

B Beslutninger om læreres løn- og ansættelsesforhold
Klage over skolelederens beslutning kan indbringes for kommunalbestyrelsen, idet skolelederen har truffet beslutningen som kommunalbestyrelsens stedlige repræsentant. Klage kan indgives af såvel læreren som dennes tillidsrepræsentant, den lokale kreds og hovedforeningen.

C Afgørelser som led i almindelig ledelsesvirksomhed
Utilfredshed med skolelederens ledelses-udøvelse kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Da folkeskoleloven tillægger skolelederen såvel pædagogisk som administrativ ledelseskompetence, kan kommunalbestyrelsen ikke ændre den trufne afgørelse, men den kan tjenstligt pålægge skolelederen at ændre adfærd fremover.

D Udmøntning af skolebestyrelsens beslutninger
Hvis skolebestyrelsen er utilfreds med lederens udmøntning af trufne beslutninger, kan klage over lederens embedsførelse indgives til kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kan tjenstligt pålægge lederen at træffe en ny beslutning, der ligger inden for de rammer, skolebestyrelsen har udstukket.

Hvis skolelederens dispositioner ligger inden for de udstukne rammer, kan kommunalbestyrelsen eventuelt tjenstligt pålægge lederen at ændre adfærd fremover.

Hverken i tilfælde c) eller d) kan kommunalbestyrelsen omgøre skolelederens beslutninger direkte.