Skolens styrelse Kommunalbestyrelsen

Kommunal styrelsesvedtægt

Folkeskolelovens rammebestemmelser om styrelsen af kommunernes skolevæsen udmøntes i en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen, som vedtages af kommunalbestyrelsen.

I forbindelse med udarbejdelse af vedtægten skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt de pædagogiske råd selv udpeger mødeleder, eller om skolelederen varetager mødeledelsen.

Har kommunalbestyrelsen fastsat forretningsordensbestemmelser for skolebestyrelser og pædagogiske råd, skal dette fremgå af skolestyrelsesvedtægten.

Endelig skal skolestyrelsesvedtægten indeholde oplysninger om, hvilke af kommunalbestyrelsens kompetencer, der er udlagt til de enkelte skolebestyrelser. Det skal bemærkes, at kommunalbestyrelsen kun kan delegere sine egne kompetencer i henhold til folkeskoleloven. Den kan ikke foretage ændringer i den kompetencefordeling, der i øvrigt er fastlagt via loven.

Ændringer i den kommunale skolestyrelsesvedtægt kan kun ske efter høring af skolebestyrelserne.