Skolens styrelse Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen fastlægger de overordnede mål og rammer for skolernes virksomhed og fører tilsyn med skolernes virksomhed. I forbindelse hermed fastsætter kommunalbestyrelsen de økonomiske rammer for skolevæsenet og for de enkelte skoler. Kommunalbestyrelsen har afgørelseskompetencen i alle sager, hvor kompetencen ikke er placeret andetsteds. I henhold til reglerne i FS § 40, stk. 4 kan kommunalbestyrelsen ved delegation overlade til andre myndigheder, f.eks. skolebestyrelserne, at træffe afgørelser. Beføjelser, der følger af bevillings- og arbejdsgiverkompetencen kan ikke delegeres. Bestemmelsen i § 40, stk. 4 forhindrer dog ikke, at kommunalbestyrelsen delegerer de nævnte kompetencer eller dele heraf til skolelederen.

Arbejdsgangen i kommunalbestyrelsen er fastsat i lov om kommunernes styrelse og i en kommunestyrelsesvedtægt. Skolevæsenets anliggender henføres normalt til kulturudvalget eller skoleudvalget, men i de senere år er der eksperimenteret med og ændret meget i den kommunale udvalgsstruktur, hvorfor opgaverne i nogle kommnuner kan være henført til andre udvalg.

Møderne i de kommunale udvalg er lukkede møder. Det samme gælder den del af kommunalbestyrelsesmøderne, hvor personsager, f.eks. ansættelse og afskedigelse, behandles.

Kommunalbestyrelsen er tillagt en række konkrete opgaver, som gennemgås i det følgende.