Skolens styrelse Kommunalbestyrelsen

Tilsyn med skolernes virksomhed

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen, herunder ansvaret for at alle undervisningspligtige børn (FS § 34) bliver undervist. Undervisningspligten medfører pligt til at deltage i folkeskolens undervisning eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Kommunalbestyrelsens tilsyn med de enkelte skoler er såvel et pædagogisk tilsyn som et tilsyn med, at skolernes virksomhed falder inden for de lovmæssige rammer. Men det fremgår samtidig af bemærkningerne til folkeskoleloven, at det er den enkelte skole, der har det egentlige ansvar for den pædagogiske udvikling og undervisningens kvalitet. Tilsynspligten medfører, at kommunalbestyrelsen har pligt til at gribe ind over for den eller de ansvarlige, hvis det skønnes nødvendigt.

Kommunalbestyrelsen kan ikke omgøre de beslutninger, der er truffet på skolerne, hvis disse beslutninger ligger inden for lovgivningens gældende rammer og regler. Undtaget herfra er dog skolelederens konkrete afgørelser vedrørende enkeltelever, idet kommunalbestyrelsen som led i behandlingen af en konkret klagesag kan ændre sådanne afgørelser.