Skolens styrelse Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsens møder

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed gennem møder. De til bestyrelsen henlagte kompetencer er altså knyttet til møder afholdt i overensstemmelse med den fastsatte forretningsorden.

Alle medlemmer af en skolebestyrelse har stemmeret, også medarbejdere og elever - uanset antallet af forældrevalgte i bestyrelsen.

Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre, hvorfor alene bestyrelsens medlemmer - samt skolelederen og dennes stedfortræder, der varetager bestyrelsens sekretærfunktion - kan overvære møderne. Elevrepræsentanterne må dog ikke deltage i den del af skolebestyrelsens møder, som behandler sager vedrørende enkelte elever eller lærere. Bestyrelsen kan anmode kommunalbestyrelsen om at udpege et af sine medlemmer som tilforordnet i møderne. Dette skal fremgå af kommunens styrelsesvedtægt.

Bestyrelsen kan desuden til et punkts behandling indbyde udenforstående med en særlig indsigt eller interesse i punktets indhold. Der kan derimod ikke udstedes en generel invitation til udenforstående, idet kredsen af deltagere ikke kan udvides ved lokal beslutning.

Beslutningerne er offentlig tilgængelige med de begrænsninger, der følger af regler om tavshedspligt. Medlemmerne har altid lov at referere beslutningerne over for den gruppe, de repræsenterer, ligesom de kan referere egne synspunkter og indlæg. Det kan derimod ikke antages, at de frit kan omtale, hvad de andre medlemmer har sagt på mødet eller de enkelte medlemmers stemmeafgivelse ved afstemninger. Medarbejderne skal dog være opmærksom på, at de i kraft af deres ansættelse har tavshedspligt med hensyn til de forhold, som de i medfør af deres stilling bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse i sagen natur er påkrævet eller blevet dem pålagt. Eksempelvis vil der ikke kunne refereres vedrørende bestyrelsens behandling af personsager. Der er således grænser for, hvad medarbejderne kan referere videre til trediemand, herunder i visse tilfælde eleverne.

Udvalg under skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen kan nedsætte udvalg.

Udvalg nedsat af skolebestyrelsen bør sammensættes, så alle interessegrupper er repræsenteret, idet eleverne dog ikke kan deltage i udvalg, der behandler personsager. Medarbejderne skal eksempelvis sikres repræsentation i et eventuelt ansættelsesudvalg. Nedsatte udvalg, herunder ansættelsesudvalg, kan ikke afgive udtalelser eller indstillinger på vegne af den samlede skolebestyrelse. Et ansættelsesudvalgs indstilling skal således forelægges skolebestyrelsen, så det bliver skolebestyrelsens udtalelse eller indstilling, der fremsendes til kommunalbestyrelsen.