Skolens styrelse Skolens ledelse

Arbejdets fordeling mellem de ansatte

Skolelederen alene har ansvaret for arbejdets fordeling. Ligesom al anden ledelsesvirksomhed skal arbejdsfordelingen i henhold til såvel folkeskolelovens bestemmelse og aftalerne om medarbejderindflydelse dog også foregå i samarbejde med de ansatte, pædagogisk råd og samarbejds/medudvalget.

Skolebestyrelsen kan ikke tildeles arbejdsgiverkompetence og fastsætter derfor alene principper for arbejdets fordeling. Den konkrete fordeling foretages af skolelederen i henhold til folkeskoleloven. Det er skolelederen der som arbejdsgiverrepræsentant har det fornødne kendskab til såvel arbejdets indhold som den enkelte ansattes resurser.

Arbejdsfordelingen skal ske under hensyntagen til de af skolebestyrelsen fastsatte principper. Sådanne principper kunne eksempelvis være ønsket om en ligelig kønsfordeling blandt lærerne i de enkelte klasser, ønsket om anvendelse af et få-lærerprincip eller et faglærerprincip. I forbindelse med skolebestyrelsens fastsættelse af principper er det vigtigt at gøre bestyrelsen opmærksom på, at alle principper ikke nødvendigvis kan efterkommes, og at mange principper måske direkte kan modarbejde hinandens opfyldelse. Et ønske om en forstærket indsats for fagligheden skal eksempelvis vurderes i forhold til få-lærerprincip contra faglærerprincip. Et princip om ligelig kønsfordeling kan måske ikke opfyldes på grund af den faktiske kønsfordeling blandt skolens lærere.

Ved fordelingen skal de samlede resurser udnyttes bedst muligt i forhold til skolens virksomhed i henhold til læseplaner, kommunalt fastsatte rammer m.m. Endvidere skal der tages nødvendige personalepolitiske ud fra aftalte retningslinier samt lederens kendskab til den enkeltes ansattes stærke og svage sider.

Arbejdsfordelingen kan ikke anvendes som et sanktionsmiddel over for enkelte ansatte. Forseelser eller forsømmelser behandles i det tjenstlige system nøje og er for tjenestemænd udtømmende er angivet i tjenestemandslovens kapitel 4. For overenskomstansatte henvises til kapitlet om ansvar og pligter (Ansvar i ansættelsesforholdet).

Skolebestyrelsen har ikke nogen efterfølgende godkendelseskompetence, hvorfor skolelederens fordeling står ved magt, indtil den eventuelt ændres af lederen selv. Principielt er fordelingen gældende for et skoleår ad gangen. Men der kan i årets løb opstå situationer, der var uforudseelige ved skoleårets planlægning, hvorfor arbejdets fordeling efterfølgende må justeres.

Hvis skolebestyrelsen skulle få medhold i en klage til kommunalbestyrelsen over, at skolelederen ikke i størst mulig grad har fulgt de lovlige principper, skolebestyrelsen ønskede lagt til grund for fordelingen, vil kommunalbestyrelsen kunne pålægge skolelederen at lave en fordeling, der lever op til skolebestyrelsens principper. Kommunalbestyrelsen vil dog ikke kunne foretage konkrete ændringer af den foretagne fordeling af arbejdet, idet denne kompetence i henhold til folkeskoleloven er tillagt den enkelte skoleleder.