Uddannelseforhold Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Skolens opgave ændrer sig løbende, og lærerens opgaver udvikler sig i takt hermed. For at lærerne kan lykkes med deres job og bevare arbejdsglæden, er der behov for løbende kompetenceudvikling. Derfor har foreningen fokus på lærernes grunduddannelse, efteruddannelse og livslange læring.

Kompetencestrategi

Foreningens hovedstyrelse har i 2017 besluttet en kompetencestrategi.

Målet med strategien er, at læreren og børnehaveklasselederen er kompetent og professionel ift. at løse den til enhver tid aktuelle, samlede underviseropgave. Det betyder, at lærerne og børnehaveklasselederne har opdateret viden, kundskaber og færdigheder, der gør det muligt selvstændigt og i dialog med kollegaer og ledelse at reflektere over, udvikle og foretage kvalificerede valg i undervisningen.

Danmarks Lærerforening arbejder for, at alle lærere og børnehaveklasseledere har mulighed for at opdatere deres faglige viden bl.a. ved deltagelse i relevant efteruddannelse. Behovet bør vurderes løbende i dialog mellem leder og medarbejder, og beslutningen bør træffes efter saglige og objektive kriterier.   Lokale drøftelser af behovet på arbejdspladsen bør danne udgangspunkt for en overordnet plan for kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Arbejdsgiverne bør afsætte de nødvendige ressourcer, og ledelsen på de enkelte arbejdspladser bør foretage de nødvendige prioriteringer, der sikrer balance mellem opgaver og ressourcer.  De kompetenceudviklingstilbud, medarbejderne møder, bør være af høj kvalitet, og rammerne for deltagelse bør understøtte et højt udbytte for den enkelte og et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Individuel efteruddannelsesplan

I OK 2011 blev det aftalt, at alle lærere har ret til en individuel efteruddannelsesplan.

Leder og lærer skal med afsæt i den løbende dialog om mål og resultater af undervisningen udarbejde en individuel efteruddannelsesplan. I drøftelsen indgår de behov for kompetencer og kvalifikationer, der udspringer af den undervisningsopgave, som læreren har/skal have ansvaret for. 

Uddannelsesplanen kan indgå i den individuelle MUS-samtale.