Uddannelseforhold Lærerassistenter/Undervisningsassistenter

Lærerassistenter/Undervisningsassistenter

Forsøg
Undervisningsministeriet gennemførte i skoleårene 2009 - 2011 en række forsøg med undervisningsassistenter. Forsøgene er afsluttede, og forsøgsmidlerne er bortfaldet.

Løn og ansættelse for lærerassistenter
I dag findes hverken stillingsbetegnelse undervisningsassistent eller lærerassistent. Hvilken overenskomst, der dækker arbejdet, afhænger af assistentens uddannelsesmæssige baggrund. Uddannede pædagoger er dækket af BUPL's overenskomst for pædagoger. Ikke uddannede assistenter er dækket af FOA's overenskomst for pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter. Undervisning mv. er dækket af overenskomst for lærere m. fl. i folkeskolen.

Til inspiration for den lokale opgavebeskrivelse for en lærerassistent henvises til DLF og BUPL’s fælles beskrivelseaf mulige opgaver for de 3 forskellige stillingsfunktioner, der kan indgå i opgaveløsningen i og omkring folkeskolens undervisning.

For at bidrage til at skabe klarhed over, hvad der er assistentens opgave, anbefaler foreningen at anvende betegnelsen lærerassistent i stedet for undervisningsassistent.

Undervisning er en læreropgave
Undervisningen varetages af lærere. Det gælder for al undervisning, uanset hvordan den tilrettelægges. Holddeling, to-lærerordninger, specialundervisning og lignende forudsætter altid læreruddannet arbejdskraft. Derfor må ansættelse af lærerassistenter ikke ske på bekostning af lærerresurser. Det er læreren, der er ansvarlig for undervisningen, og det er lærerens vurdering, der er udgangspunkt for, hvordan lærerassistenten indgår i det daglige arbejde med klassen.

Lærerassistentens opgaver
En lærerassistent kan hjælpe læreren i undervisningen. Tilstedeværelsen af en lærerassistent kan medvirke til, at der skabes mere ro i klassen, ligesom lærerassistenter kan medvirke til at løse praktiske opgaver. Lærerassistenten kan hjælpe eleverne med at løse deres opgaver, men kan ikke have selvstændige undervisningsopgaver som f.eks. have ansvar for et hold. Lærerassistenter kan have forskellig baggrund, og assistentens opgaver skal tilpasses dennes baggrund og kompetencer.

Erfaringen viser, at ordninger med lærerassistenter fungerer bedst, når der er klarhed over det pædagogiske formål med ordningen. Lærerassistentens opgaver skal beskrives med udgangspunkt i formålet. Skolelederen og tillidsrepræsentanten er i samarbejde med foreningens kredse nøgleaktører i at sikre, at formålet med assistenternes arbejde på de enkelte skoler beskrives.

Clearinghouse har beskrevet kernekompetencerne for den gode lærer. Evnen til at skabe gode relationer er en af disse kompetencer. Lærerassistenten vil ofte varetage opgaver af omsorgslignede karakter, som bl.a. kan sikre læreren mere tid til kerneopgaven. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det omsorgslignende arbejde ikke kan træde i stedet for det helt nødvendige relationsarbejde ift. eleverne, som læreren varetager for at sikre den bedst mulige undervisning for klassen og den enkelte elev.

Skolelederen har det overordnede personaleansvar og ledelsesansvaret for lærerassistenten. Ledelsen skal i samarbejde med tillidsrepræsentanten løbende følge skolens anvendelse af lærerassistenter.