Uddannelseforhold Praktik i pædagoguddannelsen

Praktik i pædagoguddannelsen

Den gældende bekendtgørelse om pædagoguddannelsen trådte i kraft i 2014. Målet med den ændrede pædagoguddannelse var blandt andet at uddanne pædagoger til ”den nye folkeskole”.

Pædagoguddannelsen indebærer nu en specialisering. Det første år af den 3½-årige pædagoguddannelsen er fælles (grundfagligheden). Derefter kan den studerende vælge mellem tre specialiseringer:

1)    Småbørnspædagogik (0-5-årige)

2)    Skole- og fritidspædagogik (6-18-årige)

3)    Social- og specialpædagogik

Fire praktikforløb
Der er fire praktikforløb i uddannelsen - to lange praktikker og to korte. Første, anden og tredje praktikperiode har et kompetencemål tilknyttet og afsluttes med en prøve.

De to lange og det korte praktikforløb i forbindelse med bacheloropgaven skal være i forbindelse med den valgte specialisering. Det vil sige, at har den studerende valgt specialiseringen i skole- og fritidspædagogik, skal de tre sidste praktikker foregå på en skole, en fritidsordning, en klub eller lignende.

De to lange praktikker er lønnede, mens de to korte praktikker er på SU. De pædagogstuderendes løn- og ansættelsesforhold er reguleret af BUPLs overenskomst.

 

Ansvar for tildeling af praktikpladser og afvikling af pædagogstuderendes praktik

Det er kommunen (KL), som er praktisk ansvarlige for den konkrete afvikling af studerendes praktik, herunder at stille praktikpladser til rådighed.  

Der er ingen bestemmelser fra Uddannelsesministeriet, der regulerer, hvem der skal være praktikvejleder for den studerende. Det er op til praktikstedet. Konkret vil det oftest være en pædagog fra SFO’en eller en børnehaveklasseleder.

 

Praktik i børnehaveklassen

Der er ikke fastsat krav om, hvordan denne vejledning skal foregå, men den må tage udgangspunkt i kompetencemålene for praktikken.

Det betyder, at det kan være relevant, at børnehaveklasselederen i forbindelse med undervisningen i børnehaveklassen rådgiver og vejleder den pædagogstuderende. Derudover kan der være behov for konferencetimer i forbindelse med rådgivning og vejledning om opgaver, som den pædagogstuderende skal udføre i tilknytning til praktikken. Børnehaveklasselederen vil i givet fald varetage arbejdsopgaver i relation til pædagoguddannelsen, hvilke ligger ud over, hvad overenskomsten normalt dækker.

Der er ikke noget centralt aftalt løntillæg for børnehaveklasseledere for at være praktikvejleder for pædagogstuderende.  Børnehaveklasselederens eventuelle vejledning mm. i forbindelse med praktikken skal foregå inden for den fastlagte arbejdstid. Også i denne forbindelse skal ledelsen være løbende opmærksom på børnehaveklasselederens præsterede arbejdstid. Hvis opgaven i omfang bliver større end forventet eller skifter karakter, skal ledelsen drøfte konsekvenserne med børnehaveklasselederen.

I overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen er der ved OK18 indført et såkaldt skal-tillæg for vejledningen. Bestemmelsen er indsat som §5, stk. 18 i overenskomsten:

”Der skal lokalt indgås aftale om funktionsløn for børnehaveklasseledere, som varetager vejledning af pædagogstuderende i praktik”.

Hvis der kommer pædagogstuderende i praktik, og der ikke er indgået forhåndsaftale herom, henvender medlemmerne/TR sig til kredsen, så der så hurtigt som muligt kan optages forhandling om funktionsløn. TR opfordrer tilsvarende skoledelsen til  at rette henvendelse til kommunen om behovet for aftale om funktionsløn for denne vejledning.

 

DLF mener:

  • Pædagogstuderende skal i praktik som pædagoger.
  • De skal derfor have en pædagoguddannet vejleder.
  • De pædagogstuderende skal ikke varetage lærerarbejde.
  • Den lønsum, der bruges til at lønne de pædagogstuderende i den lønnede praktik, skal ikke finansieres af ressourcer afsat til undervisning.

Kontakt kredsen

Hvis der opstår spørgsmål/udfordringer ift. pædagogstuderende i praktik på skolen er det vigtigt, at du som TR kontakter din kreds.

 

Henvisninger:

Du kan læse mere om den nye pædagoguddannelse her.

Du kan også læse mere i PLS (De Pædagogstuderendes Landssammenslutning): https://www.pls.dk/rad-og-vejledning/vejledning