Uddannelseforhold Skoleovertagelser

Retningslinier for kredsenes aftaleindgåelse om skoleovertagelse

Hovedstyrelsen bemyndiger kredsene til at indgå aftale om, at lærerstuderende overtager undervisningen eller dele af undervisningen på en skole i en kortere periode.

Aftaler om skoleovertagelse indgås mellem kommune, kreds og seminarium. LL-klubben/DsR på det pågældende seminarium høres forinden. En skoleovertagelse skal aftales, inden skoleårets planlægning finder sted og efter følgende retninglinjer:

 • at deltagelse i en skoleovertagelse skal være frivilligt for den enkelte lærerstuderende og iøvrigt have udspring i de lærerstuderendes undervisning
 • at det er lærerstuderende med mindst 2 studieårs uddannelse, der kan varetage opgaven
 • at skolens almindelige personale skal være kollektivt beskæftiget med en aktivitet, der i arbejdstidsaftalen er defineret som skoletid på de skoledage, hvor skoleovertagelsen finder sted. Dette kan eksempelvis være pædagogiske dage, kursusdage mv.
 • at folkeskolelovens krav om kvalitet i undervisningen skal opfyldes, og at undervisningen iøvrigt bør have sammenhæng med den øvrige undervisning. Derfor skal undervisningen planlægges og efterfølgende evalueres i samarbejde med skolens faste personale
 • at det pædagogiske indhold og de økonomiske rammer fastlægges af den enkelte skole og det enkelte seminarium i fællesskab bl.a. i forhold til følgende:
  • at skolebestyrelsen godkender en skoleovertagelse efter rådgivning fra pædagogisk råd
  • at formålet med skoleovertagelsen konkretiseres
  • skoleovertagelser bør ligge i perioder, hvor de ikke medfører aflysninger af den øvrige undervising på seminarierne
  • at der afsættes tid til skolens faste personale til deltagelse i planlægning og efterbehandling af en skoleovertagelse
  • at de økonomiske resurser til materialer mv. er tilstrækkelige
 • at der under skoleovertagelsen må være personer til stede, som har det overordnede ansvar både i forhold til skolens virksomhed og i forhold til de lærerstuderende og som kan træffe fornødne beslutninger i skoleovertagelsesperioden
 • at de lærerstuderende skal have kendskab til det ansvar, de rettigheder og pligter, som deltagelse i en skoleovertagelse medfører. Dette skal bl.a. omfatte tilsyn, sikkerhedsbestemmelser herunder skolens evakueringsplan, tavshedspligten, værdighedskrav, erstatningsbestemmelser og mødepligt herunder forhold vedr. sygdom og anden lovligt fravær
 • at de lærerstuderendes forsikringsdækning i forbindelse med skoleovertagelser afklares. Dette kan eksempelvis gøres ved at tilføje den skriftlige aftale om skoleovertagelsen denne passus: »Kommunen garanterer undtagelsesfrit, at de lærerstuderende ved skoleovertagelser, i tilfælde af at der måtte opstå erstatningsretlige eller forsikringsmæssige situationer, er stillet præcist på samme måde som egentlige ansatte i et lønnet ansættelsesforhold i kommunen«.